Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ՝ 19 րոպեում

1-ով` 100,000-250,000 ՀՀ դրամ

2-ով` 450,000-650,000 ՀՀ դրամ

3-ով` 800,000-1,100,000 ՀՀ դրամ

միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով 


Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով` հետևյալ պայմաններով.


Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ   Սահմաններ    
Վարկառուներ/Համավարկառուներ¹ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք    
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-65 տարեկան
Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 24 ամիս

Արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 2 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Վարկատեսակներ²

1-ով`

Պարզեցված

Հեշտ վարկ

    1-ով  

Հեշտ_վարկ 

     2-ով

Հեշտ_վարկ

     3-ով

 Գործող հաճախորդ  Փակված հաճախորդ 

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք⁹  

22.8%

___22.8%___ 

__22.8%__

22.8

20.8%

21.8%

Վարկի_տրամադրման_վճար 3.8% 3.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0.3

նվազագույնը`1,800 ՀՀ դրամ

 0.3% նվազագույնը` 1,000 

ՀՀ դրամ

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար (յուրաքանչյուր Հաճախորդի համար)

800 

ՀՀ դրամ

800 

ՀՀ դրամ

500 

ՀՀ դրամ

   500 

 ՀՀ դրամ

  0 

ՀՀ դրամ

    0 

ՀՀ դրամ

Վարկի  գումար

100,000

ՀՀ դրամ

180,000

ՀՀ դրամ 

450,000³

ՀՀ դրամ

800,000⁶ 

ՀՀ դրամ

100,000 - 300,000

 ՀՀ դրամ 

250,000 

 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար
(եթե Հաճախորդներից գոնե մեկը ՆՈՐՔ համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ և հանդիսանում է Տարբերակ 1*-ի աշխատակից)

-

200,000 ՀՀ դրամ

500,000⁴ ՀՀ դրամ

900,000⁷ ՀՀ դրամ

100,000-350,000 ՀՀ դրամ

300,000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար
(եթե Հաճախորդներից գոնե մեկը ՆՈՐՔ համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ`  նվազագույնը 170,000 ՀՀ դրամի չափով, և հանդիսանում է Տարբերակ 1*-ի աշխատակից)

-

250,000 ՀՀ դրամ

550,000⁵ ՀՀ դրամ

1,000,000⁸ ՀՀ դրամ 

100,000-400,000 ՀՀ դրամ

350,000 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)    
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ     
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք    
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)    
Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 19 րոպե    
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ    
       

   Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը տատանվում է` 35.61% - 64.45%


¹
 Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի համավարկառու

² Հաճախորդին կարող է տրամադրվել այս վարկատեսակներից միայն մեկը

³  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 550,000 ՀՀ դրամ

⁴  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 600,000 ՀՀ դրամ

⁵  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 650,000 ՀՀ դրամ

⁶  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 900,000 ՀՀ դրամ

⁷  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 1,000,000 ՀՀ դրամ

⁸  Եթե Հաճախորդներից 2-ը ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա վարկի գումարը դառնում է 1,100,000 ՀՀ դրամ

 

 

 

Տարբերակ 1 *

 

Պետական լիազորված մարմնի կողմից հրապարակված խոշոր հարկատուների ցանկում (http://www.taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists) առաջին 1,000 հորիզոնականները զբաղեցնող կամ քաղաքային համայնքների և պետական բյուջեներից վարձատրվող  ընկերությունների աշխատակիցներ (նվազագույնը 6 ամսվա գրանցված աշխատակիցներ)


 Ամսական վճարումների չափը

  

1. Եթե Դուք վերցրել եք 1,100,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 3-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 60,800 ՀՀ դրամ

2. Եթե Դուք վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 3-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 44,250 ՀՀ դրամ

3. Եթե Դուք վերցրել եք 650,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 2-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 36,000 ՀՀ դրամ

4. Եթե Դուք վերցրել եք 450,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 2-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 25,350 ՀՀ դրամ

5. Եթե Դուք վերցրել եք 250,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 1-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 14,900 ՀՀ դրամ

6. Եթե Դուք վերցրել եք 180,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 1-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 11,200 ՀՀ դրամ

7. Եթե Դուք վերցրել եք 100,000 ՀՀ դրամ գումարի Հեշտ վարկ 1-ով 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 7,030 ՀՀ դրամ

 

  
 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

• Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ 

 

Պահանջներ հաճախորդի հանդեպ


 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ (բացառությամբ Գործող հաճախորդների դեպքում),
 Հաճախորդը (վարկառու/համավարկառուներից գոնե մեկը) պետք է ունենա վարկային պատմություն


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն  կամ գրանցված աշխատող չէ


Եթե հաճախորդը չունի վարկային պատմություն կամ գրանցված աշխատող չէ, ապա մենք առաջարկում ենք օգտվել Հեշտ վարկ 2-ով, կամ 3-ով վարկատեսակներից և մոտենալ ընկերոջ/ընկերների կամ գործընկերոջ/գործընկերների հետ միասին:
Հեշտ վարկ 2-ով, 3-ով վարկատեսակների առավելություններից է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ վարկառուներից միայն մեկը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն ինչպես նաև գրանցված աշխատանք:  Մյուս վարկառուները կարող են չունենալ վարկային պատմություն ընդհանրապես, ինչպես նաև գրանցված աշխատանք, սակայն ստանան վարկ՝ Հեշտ վարկ 2-ով կամ 3-ով:

 Զանգահարեք՝ 

Վարկի հաստատման եղանակ

 

 Այցելություն Հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում
 2-ով, 3-ով վարկատեսակի դեպքում` Հաճախորդները համապարտ պատասխանատվություն են կրում վարկի ամբողջ գումարի համար
 1-ով, Գործող և Փակված Հաճախորդների գծով Համավարկառու չի' պահանջվում


Այլ պայմաններ

 

 Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ (բացառությամբ 1-ով` Պարզեցված և Գործող հաճախորդ վարկատեսակների),

 Եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է, ապա 3 ամսվա գրանցված աշխատակից լինելու պահանջը պարտադիր չէ,

 ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ       կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա)

 Գործող Հաճախորդներին տրամադրվող վարկի առավելագույն սահմանաչափը չի՛ կարող գերազանցել իրենց կողմից մարված գումարը,
 Ընկերության վարկատեսակներից մեկի գործող վարկառուն չի՛ կարող հանդիսանալ այս վարկատեսակի համավարկառու,
 Գործող Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ ընթացիկ վարկի տրամադրման ժամկետից անցել է նվազագույնը 6 ամիս,
 Մարված վարկի Հաճախորդին նոր վարկ կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ վարկը մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում

 «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» վարկատեսակով ստացած վարկի գումարի չափը 

 

 

Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք Ձեր գործընկերների հետ հունիսի 19-ին վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Հեշտ վարկ 3-ով, 24 ամիս ժամկետով: Վարկի դիմում ներկայացնելիս Դուք վճարում եք դիմում հայտի ուսումնասիրության վճարը՝ ընդամենը 1,500 ՀՀ դրամ, իսկ վարկի տրամադրման ժամանակ Դուք միանվագ կվճարեք վարկի տրամադրման վճարը՝ վարկի գումարի 2.8%-ի չափով: Մայր գումարը, ամսական սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները Դուք կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ միջինը 44,250 ՀՀ դրամի չափով: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 36,93%:

 

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի: