Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԲԻԶՆԵՍ-ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻԾ

6,000-150,000 ԱՄՆ դոլար կամ 3,000,000 - 35,000,000 ՀՀ դրամ

սկսած 16% տոկոսադրույքով,

չօգտագործված մասի համար՝ 2%

Մինչև 24 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 18 ամիսը արտոնյալ ժամկետ

 

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ

 

     • Ձեր բիզնեսի զարգացման,

     • շրջանառու միջոցների համալրման,

 

ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա Կամուրջ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ բիզնես վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները


Ցուցանիշներ

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-70 տարեկան

Վարկի գումար

 6,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար

• 3,000,000 - 35,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկերի արժույթ      

ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Վարկային գծի մարման ժամկետ       

Մինչև 24 ամիս

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամկետ 

Մինչև 18 ամիս

Օգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար՝ 14%-16%

ՀՀ դրամ՝ 16%-18%

Չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք

2%

Տրամադրման վճար     

Միանվագ` վարկի գումարի 1.5 %-ի չափով,

նվազագույնը՝ 45,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 400,000 ՀՀ դրամ

Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար

Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) վարկերի դեպքում - 7,000 ՀՀ դրամ,

10,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեք արտարժույթ) վարկերի դեպքում - 15,000 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ      

Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)

Կիրառվող տույժեր Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Տրամադրման աշխարհագրություն       

ՀՀ տարածք

Հիմնական ապահովման միջոց

Անշարժ և շարժական գույք 

Լրացուցիչ ապահովման միջոց

Ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Այլ անշարժ կամ շարժական գույք
Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության:

Ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից՝ համաձայն ապահովագրական ընկերությունների սակագների:

Այլ պայմաններ

 Մայր գումարի մարման նվազագույն պահանջ՝ վերջին վեց ամիսներին հավասարաչափ

 Վարկային գծի սառեցում՝ վերջին վեց ամիսներին

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 10 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցումից և ներկայացնելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օր

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում 

Տոկոսադրույքի նվազագույն և միջին շեմերը կարող են տրամադրվել լավագույն և հուսալի հաճախորդներ ներգրավվելու, ինչպես նաև Ընկերության լոյալ Հաճախորդների հետ երակարատև համագործակցություն ապահովելու նպատակով:

 Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը


Անշարժ գույքի դեպքում՝

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 60%

Տրանսպորտային միջոցների և գյուղ տեխնիկայի դեպքում

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50%

Այլ շարժական գույքի դեպքում՝

Գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 40%

 


 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 


Դիմում-հայտի մերժում


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար


 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Այլ ծառայությունների սակագներ