Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական միկրովարկ - ՇՏԱՊ

Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար՝ 1 ժամում

սկսած 14% տոկոսադրույքով

Մինչև 24 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


      • բիզնեսի զարգացման,

      • գյուղատնտեսության,


ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները


 Ցուցանիշներ   Սահմաններ 
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70
Վարկի գումար Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

14%-16%՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում  

Նոր հաճախորդ` 16%

Փակված հաճախորդ` 15%

Գործող հաճախորդ` 14%

21%-24%` ՀՀ դրամի դեպքում

Նոր հաճախորդ` 24% 

Փակված հաճախորդ` 22%

Գործող հաճախորդ` 21%

Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 24 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

ՄԻնչև 18 ամիս 

Մարման եղանակ

 Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների համար  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում առավելագույնը 6 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:

 Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)`առավելագույնը 18 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:

Վարկի տրամադրման վճար

4%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

5%` ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի սպասարկման ամսական վճար 1,800 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար 1,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 ժամ

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ
   

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 
 Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
 Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությամբ)
 
 
 
Պահանջներ Հաճախորդի հանդեպ

 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը

 Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը

 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Հաճախորդը պետք է ունենա վարկային պատմությունԱյլ պայմաններ


• Նշված վարկատեսակից օգտվելիս յուրաքանչյուր  հաճախորդ պետք է տրամադրի 1(մեկ) ոչ փոխկապակցված անձի հեռախոսահամար, ով կհաստատի Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության իսկությունը

• Փակված Հաճախորդ է համարվում այն անձը, ում` նախկինում տրամադրված վարկը մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում

• «ՇՏԱՊ» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձինք զուգահեռ չեն կարող օգտվել «ՇՏԱՊ» վարկատեսակից

• «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, «ՇՏԱՊ» վարկը տրամադրվում է հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակով ստացած վարկի գումարի չափը


Օրինակ   

 

Ենթադրենք Դուք 2017թ.-ի դեկտեմբերի 4-ին վերցրել եք 1000 ԱՄՆ դոլար վարկ 24 ամիս ժամկետով և Դուք Կամուրջի գործող հաճախորդ եք, տարեկան տոկոսադրույքն է` 14%, վարկի տրամադրման վճարը` 4%, վարկի սպասարկման ամսական վճար` 1,800 ՀՀ դրամ, վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար` 1,000 ՀՀ դրամ:

Հաշվի առնելով գյուղատննտեսության սեզոնայնությունը Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ ամիսներին` 2018թ.-ի հոկտեմբեր` 15%, նոյեմբեր` 15%, և դեկտեմբեր 15%, իսկ և 2019թ.-ի հոկտեմբեր` 20%, նոյեմբեր` 20% և դեկտեմբեր 15%, իսկ տոկոսագումարները վճարել ամեն ամիս (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ):

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 26.09%:

Ժամանակացույց


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
 

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
 Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:
 

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական միկրովարկ ՇՏԱՊ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Այլ ծառայությունների սակագներ